ຕິດຕໍ່ພົວພັນ ແລະ ສົ່ງຄຳຄິດເຫັນ
Address:
ບ້ານໂພນແກ້ວ, ເມືອງຜົ້ງສາລີ, ແຂວງຜົ້ງສາລີ
ສປປ ລາວ
Phone:
+856 88 210570
Fax:
+856 88 210134